chậm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

Người hỏi: 
Hoàng Thanh Hiền
Nội dung kiến nghị: 

Bà Hoàng Thanh Hiền phản ánh liên quan đến việc chưa nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, cụ thể:
Ngày 28/09/2019 và 01/10/2019, bà Hoàng Thanh Hiền có đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục “Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân” đối với 03 bộ hồ sơ (Hoàng Thị Phượng, địa chỉ: Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Hoàng Thanh Hiền, địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Hoàng Minh Trường, địa chỉ: Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).
Tại đây, cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận hồ sơ và có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả như sau:
- Mã hồ sơ 35181419090681, ngày tiếp nhận hồ sơ: 28/09/2019 và ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: 18/10/2019.
- Mã hồ sơ 35181419100691, ngày tiếp nhận hồ sơ: 01/10/2019 và ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: 21/10/2019.
- Mã hồ sơ 35181419100690, ngày tiếp nhận hồ sơ: 01/10/2019 và ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: 21/10/2019.
Tuy nhiên, từ ngày 21/10/2019 đến nay, bà Hoàng Thanh Hiền đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Cao Lộc vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết hồ sơ

Trả lời kiến nghị: 

Ngày 16/12/2019, UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Báo cáo số 760/BC-UBND: Báo cáo kết quả giải quyết phản ánh của bà Hoàng Thanh Hiền

File văn bản trả lời: