phản ánh liên quan đến việc chậm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

Người hỏi: 
Vi Ngọc Phú
Nội dung kiến nghị: 

Ngày 04/12/2018, ông Vi Ngọc Phú có đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Cao Lộc làm thủ tục “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu”. Tại đây, cán bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Cao Lộc đã tiếp nhận hồ sơ và có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mã hồ sơ: 35122318120091), ngày trả kết quả giải quyết hồ sơ: 13/02/2019.
Tuy nhiên: Từ ngày 13/02/2019 đến nay, ông Vi Ngọc Phú đến Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Cao Lộc vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết hồ sơ

Trả lời kiến nghị: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn sô 1135/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 02/8/2019 V/v trả lời đơn của ông Vi Ngọc Phú

File văn bản trả lời: