Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Người hỏi: 
Hoàng Xuân Quyết
Nội dung kiến nghị: 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Trả lời kiến nghị: 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đã có văn bản Số: 780/UBND về việc trả lời đơn của ông Hoàng Xuân Quyết