Kiến nghị về việc: Bổ sung thông tin

Người hỏi: 
Bùi Ngọc Hiến
Nội dung kiến nghị: 

Trường Tiểu học Sông Phan 1 là trường có đa số là học sinh dân tộc (dân tộc Raglai, Rai, Sắn dìu... chiếm trên 50% học sinh) học tập. Nhưng giáo viên công tác ở đây không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.. Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chúng tôi kính mong TT Chính Phủ xem xét hỗ trợ và đưa trường vào diện được hưởng chế độ.

Trả lời kiến nghị: 

Đề nghị UBND huyện Hàm Tân trả lời nội dung theo kiến nghị tại Công văn 575/NGCBQLCSGD-NG ngày 07/5/2017