Kiến nghị về việc: Về việc đề nghị điều chỉnh trợ cấp cho người hoạt động

Người hỏi: 
Nguyễn Vĩnh Phúc
Nội dung kiến nghị: 

THƯ KIẾN NGHỊ “Về việc đề nghị thay đổi trợ cấp một lần cho đối tượng hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế” Kính gửi: Văn phòng Chính phủ (nguoidan.chinhphu.vn)