LIÊN HỆ

                                Địa chỉ: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

                              Điện thoại cố định: 0205.3812959 - Fax: 0205.3814302

                                                   Email: ubndls@langson.gov.vn