GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN

        Thực hiện Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 381/UBND-NC ngày 08/5/2017 về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Từ ngày 01 tháng 8 năm 2017, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn thiết lập Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, địa chỉ trên internet là: http://nguoidan.langson.vn

        Thông qua Hệ thống, các cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển.

Đây là kênh thông tin tương tác giữa chính quyền với người dân được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Người dân dễ dàng truy cập Hệ thống từ máy tính, thiết bị di động được kết nối internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không thống nhất, không đồng bộ, không hợp pháp, trái với các quy định của nhà nước.

        Các văn bản pháp lý

       1. Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhậnxử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

        2. Công văn số 381/UBND-NC ngày 08/5/2017 về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.